Villkor

 Våra villkor är till för både er och oss 


1. Partytelt.se åtaganden

Partytelt.se ansvarar för att hyresobjekten är i gott skick, lämpade för sitt användningsområde samt disponibla för hyresmannen vid

den avtalade leveranstidpunkten.

Tält kommer inte att monteras om vindstyrkor på 13 m/s eller däröver kan förväntas.

För de fall Partytelt.se svarar för leverans, montering och demontering svarar Partytelt.se för att åtgärderna är slutförda vid den tidpunkt parterna avtalat om.

Partytelt.se svarar inte för följderna av:

  • Skador som uppstår under montering/demontering på byggnader, växter, träd, markbeläggning, nedgrävda installationer eller liknande.
  • Skador på hyresmannens eller tredje mans egendom som orsakats av felaktig användning eller bristande kontroll eller uppsyn över hyresobjektet.

 

2. Transport

Transport av hyresobjekt sker till en kostnad av 50 kr/mil till och från kund med utgångspunkt från Vendelsö, Haninge. Minimi debitering, 350 kr.

Exempel: Vendelsö - Nacka 22 km = 440 Kr (2,2 x 50*4)

 

3. Hyresmannens åtaganden

Hyresmannen svarar för hyresobjektet under hela hyresperioden.

För de fall hyresmannen vid mottagandet av godset eller efter leverans konstaterar att hyresobjektet är skadat eller att material saknas skall hyresmannen omedelbart underrätta Partytelt.se om detta förhållande. Underlåtenhet att anmäla brister i leveransen samt skador på hyresobjektet kan medföra att hyresmannen drabbas av ansvar. Kontakt om skadat eller avsaknad av beställt gods kan göras via telefon eller "Skadeanmälan" på Partytelt.se.

 

Hyresmannen skall vidare

  • Vårda objektet under hyrestiden.
  • Se till att platsen för tältet har den beskaffenheten så att det är möjligt att förankra tältet med jordankare eller på annat sätt fästa spännband.
  • Vid montering/demontering följa tilldelade instruktioner och anvisningar.
  • Hålla hyresobjektet under uppsikt för att förhindra stöld eller skadegörelse på detsamma.
  • Montera ner tältet om vindstyrkor på 13,5 m/s och däröver kan förväntas.
  • Ej grilla eller tillaga osande mat i tältet eller i dess omedelbara närhet. Om det vid återlämning konstateras att t.ex. grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för utbyte av PVC-dukar. Grillukt och fettos går ej att tvätta bort.
  • Ej applicera självhäftande material på tältduk eller övriga uthyrningsobjekt.

 

4. Betalningsvillkor

Privatperson: Betalning kan ske Kontant vid leverans, i förskott via inbetalning på Bankgiro eller via faktura mot en faktureringsavgift.

Vid betalning till Bankgiro skall betalningen ha inkommit innan avtalad leverans. Därför bör betalningen genomföras 2-3 arbetsdagar innan leverans.

Minsta beställning 1100 kr exkl. transport

 

Företag: Samma villkor som för privatperson. Vid bokning skall det framgå att hyrestagaren är en juridisk person och organistaionsnummer skall anges i samband med beställning.

 

5. Återlämnande

Vid återlämnandet skall hyrt material vara väl packat och grovrengjort.

Vid återlämnande av bord och stolar skall de vara rena från drycker, matrester, stearin och dylikt.

Eventuellt skadat material skall förvaras åtskild från övriga delar.

Hyresmannen accepterar att materialet kontrolleras efter återlämnande.

Partytelt.se förbehåller sig rätten att vid skadat material mm fakturera detta på separat faktura när kostnaderna fastställts för nyanskaffning, lagning, rengöring etc.

 

6. Avbeställning

Vid avbeställning inom 7 dagar före hyrestillfället äger Partytelt.se rätten att debitera halva hyreskostnaden. Vid avbeställning inom 3 dagar före hyrestillfället debiteras hela kostnaden.

 

7. Försäkring

Hyrestagaren har det fulla ansvaret för det hyrda materielet.

Skador såsom brand, stöld och annan skadegörelse som innebär att hyrda materielet ej går att reparera kan Hyrestagaren genom hyresgivaren teckna en försäkring emot.

Premien för detta uppgår till 500 kr. Vid sådan skada på hyresmateriel att det ej kan repareras, debiteras hyrestagaren då endast på 25 % av nyanskaffningsvärdet på det skadade materialet.

Utan en tecknad försäkring debiteras hyrestagaren hela kostnaden för nyanskaffning, lagning, rengöring etc som överstiger 500 kr.